:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 29 2023 . : 07:11:26   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Áèçíåñìåí çàøåë â òàâåðíó, ñåë â áàðå, çàêàçàë äâîéíîé ìàðòèíè ñî ëüäîì. Âûïèâ åãî, îí çàãëÿíóë óêðàäêîé â êàðìàí ðóáàøêè è çàêàçàë âòîðîé äâîéíîé ìàðòèíè. Ïîñëå òîãî êàê îí äîïèë è ýòîò, îí ñíîâà çàãëÿíóë â êàðìàí ðóáàøêè è çàêàçàë ñëåäóþùèé äâîéíîé ìàðòèíè. Áàðìåí ñïðîñèë:
- Ïîñëóøàé, ïðèÿòåëü, ÿ áóäó íîñèòü òåáå ìàðòèíè âñþ íî÷ü. Íî ñêàæè ìíå, ïî÷åìó òû çàãëÿäûâàåøü â ñâîé êàðìàí ðóáàøêè ïåðåä òåì, êàê çàêàçàòü äîáàâêè.
- ß ïîãëÿäûâàþ íà ôîòî æåíû. Êîãäà îíà íà÷íåò õîðîøî âûãëÿäåòü, çíà÷èò, ìíå ïîðà äîìîé., . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001