:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 24 2024 . : 17:30:08   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Ìóæèê ïóòåøåñòâóåò ñ æåíîé íà òåïëîõîäå. Êîãäà îíà, çàñìîòðåâøèñü íà ìîðå, ñëèøêîì íàêëîíèëàñü, ïîäáåæàë ìîðÿê è ïðåäóïðåäèë:
- Îñòîðîæíåå, ìîæíî âûïàñòü çà áîðò.
- ×åãî âû ëåçåòå íå â ñâîå äåëî? - ðàññåðäèëñÿ ìóæ. - Ðàçâå ýòî âàøà æåíà?, . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001