:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 19 2024 . : 07:19:22   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Îäåññà. Îáû÷íàÿ åâðåéñêàÿ ñåìüÿ. Ñûíà ïîñûëàþò â ìàãàçèí çà ñìåòàíîé. ×åðåç ÷àñ ìàëü÷èê âîçâðàùàåòñÿ áåç ñìåòàíû è ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ:
-Ïðîäàâåö â ìàãàçèíå ñêàçàë, ÷òî ìàëåíüêèì åâðåéñêèì ìàëü÷èêàì ñìåòàíó íå ïðîäà¸ì!
Ïîíÿòíîå äåëî âçáåøåííûé îòåö áîáåæàë ðàçáèðàòüñÿ. Çíà÷èò âëåòàåò â ìàãàçèí è îð¸ò:
-×òî ýòî òàêîå! ×òî çà àíòèñèìåòèçì! ß áóäó æàëîâàòüñÿ!"
Âäðóã âûõîäèò ñòàðûé åâðåé â ãðÿçíîì õàëàòå è ãîâîðèò:
-Òèøå, íó øî âû îð¸òå!? Âû ïðîáîâàëè ýòó ñìåòàíó?!!, . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001